gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 и 17/2016), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 16. седници одржаној дана 16. новембра 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 250.000,00(словима: двестопедесетхиљада) динара за потребе исплате по судском решењу Основног суда у Панчеву бр. 13 П1. 352/14 у вези пресуде П1. бр. 352/14 од 13.05.2016. године, а у вези исплате тужиоцу Берлован Ремусу из Алибунара за накнаду штете у вези престанка радног односа у Месној заједници Алибунар.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 250.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.5, програмска активност 0602-0002, функција 160, позиција 238/1, економска класификација 483новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела, извор финансирања 01 – приходи из буџета.

 Средства из члана 1. овог Решења пренеће се на рачун Месне заједнице Алибунар ради измирења обавеза по судском решењу.

Члан 3.

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-95/2016-03-02

Датум:16. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81