gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о додели материјалне помоћи у роби грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015)и члана 3. Решења о образовању Комисије за доделу материјалне помоћи грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 8/2016), а на предлог председника општине и по добијеном мишљењу Комисије за доделу материјалне помоћи грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе, Општинског веће општине Алибунар на својој 15. седници одржаној дана 09. новембра 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДОДЕЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ У РОБИ

ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ

У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ материјална помоћ грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе, а на основу претходно спроведеног поступка пред Комисијом за доделу материјалне помоћи грађанима општине Алибунар који се налазе у стању социјалне потребе (у даљем тексту: Комисија), као и мишљења о потреби доделе помоћи које су поднели Комисија и Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар.

Материјална помоћ из става 1. овог Решења састоји се у роби – црепу који је уклоњен са крова зграде Дома културе у Николинцима у току недавне реконструкције овог објекта.

Члан 2.

Право на материјалну помоћ на основу овог Решења имају следећа лица:

 1. Добринко Боц из Николинаца;
 2. Јонел Улман из Николинаца;
 3. Милан Берић из Владимировца;
 4. Мирко Кнежевић из Владимировца;
 5. Јонел Илић из Владимировца;
 6. Трајан Ђиндан из Владимировца;
 7. Магбула Муста Фич из Селеуша;
 8. Ференц Сабљов из Добрице;
 9. Рада Лујанов из Добрица;
 10. Стеван Сремац из Алибунара;
 11. Александар Јовановић из Алибунара.

Члан 3.

За реализацију овог Решења задужује се Одељење за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Одељење).

Одељење је овлашћено да затражи и добије сву потребну помоћ у материјалу, опреми, простору и људству од стране Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, а у циљу што боље и брже реализације овог Решења, као и очувања робе која је предмет овог Решења.

Члан 4.

Одељење је дужно да пре приступања додели материјалне помоћи утврди број целих црепова који се могу доделити као материјална помоћ, о чему ће сачинити записник.

Након утврђивања броја црепова, приступиће се расподели робе корисницима помоћи, о чему ће такође сачинити записник. Записник потписује и корисник помоћи као доказ да је помоћ преузео.

Материјална помоћ ће се доделити у количини коју препоручи Комисија. Уколико Комисија не да такав предлог до почетка поступка доделе помоћи, роба ће се расподелити у једнаким количинама свим корисницима помоћи.

Члан 5.

          По реализацији овог Решења, Одељење је дужно да достави извештај председнику општине.

Члан 6.

          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-83/2016-03-02

Датум: 09. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81