gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на Конститутивној седници одржаној дана 19. маја 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 227.000,00 (словима: двестодвадесетседамхиљада) динара за потребе финансирања трошкова учешћа чланова Организације синдиката Општинске управе Алибунар на 42. Радничким спортским играма, које ће се одржати у Соко Бањи, у периоду 22-25.06.2016. године.

Члан 2.

         Средства из члана 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 471, економска класификација  465 – остале текуће дотације и трансфери (465111 – остале текуће дотације и трансфери).

Члан 3.

         Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-36/16-06

Датум:19. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81