gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о прибављању грађевинског земљишта у грађевинском подручју из својине Републике Србије у јавну својину Општине Алибунар

На основу члана 27. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2015), члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УСРС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014)и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 42. седници одржаној дана 18. марта 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

ИЗ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

ПРИБАВЉА СЕ грађевинско земљиште у грађевинском подручју у својини Републике Србије у јавну својину општине Алибунар, без накнаде, за парцелу топ.бр. 5141/30 к.о. Владимировац,  ради привођења земљишта планираној намени у складу са Урбанистичким планом Владимировца (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 2/1993).

Члан 2.

Предметна парцела топ.бр. 5141/30 к.о. Владимировац се налази на грађевинском земљишту у грађевинском подручју, по начину коришћења земљишта представља пашњак 3. класе, површине 49 ари 99 m², у свему сходно Препису листа непокретности број 6508 к.о. Владимировац.

На основу Урбанистичког плана Владимировца (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 2/1993), предметна парцела чини грађевинско земљиште у грађевинском подручју, означен бројем 51а, површина јавне намене за изградњу објеката јавне намене неопходних за унапређење локалног гробља и то за изградњу капеле са тргом за испраћај.

Члан 3.

Општина Алибунар прихвата додељено грађевинско земљиште у грађевинском подручју – предметна парцела топ.бр. 5141/30 к.о. Владимировац.

Члан 4.

Овлашћује се председник општине да предузме све правне радње везане за реализацију ове Одлуке.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 404-27/2016-06

Датум: 18. март 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81