gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2015/34
  • Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

Службени лист општине Алибунар

Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 403-138/15-06 од 05. октобра 2015.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 83. седници одржаној дана 05. октобра 2015. године расписује
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У  2015.Г.
 
I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
 
Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Алибунар путем штампаних, радио и других електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар за 2015.г. у укупном износу од 350.000,00 динара.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2015. години.
Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Алибунар о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Алибунар као локалне самоуправе, о збивањима у образовању, о здрављу људи, култури, уметничком стваралаштву, спорту и физичкој култури, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, содијалној заштити, развоју демократије, унапређењу правне и социјалне државе.
 
II   ЦИЉ КОНКУРСА
 
Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Алибунар о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају средствима из буџета Општине Алибунар, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.
 
III  ПРАВО УЧЕШЋА
 
Право учешћа на Конкурсу имају:
1)     издавач медија који је уписан у регистар медија,
2)     правно лице, односно предузетник, које се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем одговарајућих медија.
На Конкурсу један учесник може учествовати само са једним пројектом.
Издавач више медија може конкурисати са по једним пројектом за сваки медијум посебно.
Право учешћа на Јавном конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода било ког нивоа власти.
Правно лице или предузетник који буде корисник буџетских средстава за информисање дужан је да по окончању времена на који се закључује одговарајући уговор достави Општини Алибунар извештај о извршењу уговорних обавеза и утрошку одобрених средстава.
 
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
 
Критеријуми за учешће на конкурсу су:
1)     пројекат у смислу овог Конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, односно:
-       истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Алибунар,
-       остваривању јавног интереса подстичући равноправност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, задовољавању потреба гражана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације,
-       информисању свих грађана без обзира на старосну доб, верску или политичку опредељеност, националну и расну припадност,
-       информисању и подршци у производњи медијских садржаја о образовању, укључујући и медијску писменост као део образовног система, здрављу људи, заштити животне средине, развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности, развоју науке, спорта и физичке културе, верским правима, заштити деце и омладине, култури, уметничком стваралаштву, привреди и предузетништву, унапређивању медијског и новинарског професионализма,
-       информињању о питањима од интереса за јавност (објављивање информација о догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна)
2)     учесник Конкурса може предложити суфинанисрање пројекта у износу који не прелази 80% од укупне вредности пројекта.
 
V  ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА
 
Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана ступања на снагу Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години.
 
VI  ПРИЈАВА НА КОНКУРС
 
Пријава на Конкурс подноси се на обрасцима који је прописало Министарство културе и информисања Републике Србије, а који се налазе у прилогу овог Јавног конкурса и представљају његов саставни део (Образац 1, Образац 2 и Образац 3).
Подносилац пројекта дужан је да уз попуњен образац пријаве поднесе и следећу конкурсну документацију:
1)     доказ о регистрацији издавача медија,
2)     доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника, који се бави производњом медијског садржаја,
3)     доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем штампаних, радио или других електронских медија,
4)     пројекат, са детаљним описом,
5)     детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима),
6)     спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Алибунар,
7)     опционо-визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјал, материјал на ЦД-у и сл.
Пријава са документацијом се подноси у једном примерку на писарници Општинске управе општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 4, са назнаком: ''Конкурс за јавно информисање – НЕ ОТВАРАТИ'', или путем поште препорученом пошиљком са целокупном потребном документацијом.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 
VII  ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА
 
Пријаве на Конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој на основу поднете документације учесник на Конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Критеријуми за оцењивање пројекта су:
-       значај пројекта за остваривање права грађана на јавно информисање,
-       доступност већем броју корисника,
-       допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеја и вредности,
-       оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање,
-       унапређење медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања,
-       информисање и едукација деце и младих,
-       период реализације пројекта,
-       број планираних медијских садржаја (емисија, страница у штампи, интернет страница итд.),
-       износ средстава за који се аплицира,
-       примарне и секундарне циљне групе на које се пројекат односи,
-       значај, односно циљ који се планира остварити реализацијом пројекта,
-       општи циљ пројекта (промена и корист за циљну групу у области јавног информисања),
-       специфични циљеви пројекта (мерљиви и временски одређени – очекивана позитивна промена за циљну групу),
-       ризик, односно могуће потешкоће у реализацији пројекта.
Оцену пројеката поднетих на Конкурс вршиће стручна комисија од 3 члана које именује Општинско веће општине Алибунар посебним решењем из реда медијских стручњака.
 
VIII  НАПОМЕНЕ
 
 По спроведеном Конкурсу, Општинско веће општине Алибунар ће донети одлуку о расподели средстава, а по претходно добијеном предлогу стручне комисије.
Одлука о расподели средстава биће објављена: званичној интернет-презентацији Општине Алибунар, у ''Службеном листу општине Алибунар'' и у најмање једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на територији општине Алибунар, а биће достављена свим учесницима Јавног конкурса.
Одлука је коначна.
 На основу Одлуке, председник Општине ће у име Општине Алибунар закључити одговарајући уговор са учесницима Јавног конкурса који имају право на суфинансирање пројеката.
Додатне информације у вези Јавног конкурса могу се добити на телефон 013/641-031, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-139/15-06
Датум: 05. октобар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац 1
 
ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ
 
о реализацији пројекта/програма у области јавног информисања који јe суфинансиран средствима буџета општине Алибунар
 
                                                    I. ОСНОВНИПОДАЦИ
 
Назив и адреса корисника средстава
 
Основ по коме су средства одобрена кориснику, пун назив и година конкурса, односно појединачни пројекат
 
 
Назив пројекта/програма
 
 
Назив јавног гласила преко кога је пројекат реализован
 
Овлашћено лице (име и презиме, број телефона)
 
Корисник средстава: телефон, факс, е-mail, адреса сајта
 
Број уговора о суфинансирању
 
Износ одобрених средстава,  са датумом приспећа средстава
 
II. ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА
А.   НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Време реализације пројекта  (датум почетка и завршетка пројекта)
 
Број реализованих медијских садржаја  (емисија, страница у штампи, интернет страница и сл.)
 
 
 
 
Опис  реализације пројекта/програма
(треба да садржи  опис реализованих садржаја - до једне стране)
 
Кратак опис ефеката  пројекта/програма
 
 
Напомене
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б.     ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
 
 
Оперативни трошкови:
 
Редни
број
Број и датум  (рачуна, налога и сл.)
Назив издаваоца
(рачуна, налога и сл.)
Број и датум извода из банке (на коме се види промена стања на рачуну)
 
Износ                 средстава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупан износ оперативних трошкова: РСД
 
 
 
 
                                             
                                                             Персонални трошкови:
 
Редни број
Ивршилац (назив радног места)
Број и датум извода из банке (на коме се види да су бруто зарада/хонорар за рад на пројекту  исплаћени)
   Износ  средстава
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупан износ персоналних  трошкова:                                                                                     РСД
 
             
 УКУПАН ИЗНОС (оперативни + персонални трошкови):                                                            РСД
 
 
Напомена:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       И З Ј А В А
 
 
     Као одговорно лице корисника средстава, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци, неведени у Обрасцу, истинити и тачни.
 
 
 
Датум:                                                М.П.                                           Овлашћено лице:
 
   ----------------------------                                                                            --------------------------------------------
 
 
 
           ПРИЛОЗИ
      1.    Копије објављених програмских садржаја (ЦД, ДВД, странице новина, интернет   
            странице и др.)
 
2.  Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о трошковима  
      насталим у току реализације пројекта/програма, и то:
а.) фотокопије рачуна, налога, уговора, и сл.
б.) фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним рачунима.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Образац 2
                    
 
            ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ     ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА[1]
 
 
ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ КОНКУРИШЕ
 (уписати назив конкурса)
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДНОСИЛАЦ  ПРОЈЕКТА
 
 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
 
 
 
 
Унос текста није ограничен простором у образцу
 
 
 ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА
 
Адреса
 
 
 
Број телефона/факса
 
 
e-mail, web-site
 
 
Број рачуна у Управи за трезор
 
 
Број рачуна, назив и седиште банке, SWIFT i IBAN[2]
 
 
Матични број
 
 
ПИБ
 
Овлашћено лице и назив позиције
Име и презиме/позиција
телефон
e-mail
Контакт особа
Име и презиме
телефон
e-mail
Постојеће обавезе према Министарству
 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ И ОПИС ПРОЈЕКТА
Сажет опис пројекта
 
Анализа  проблема
 
 
Циљ и образложење пројекта
 
Опис пројекта- хронологија активности и начин реализације
 
Врста медијског садржаја
 
Језик који се користи[3]
 
Циљна група
 
Укупно трајање и географска покривеност пројекта
 
Очекивани резултати након реализације пројекта и индикатори успеха, процена утицаја и ризика пројекта
 
Одрживост пројекта
 
 
 
 
 
ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ГЛАСИЛУ
 
 
Назив медија преко кога се спроводи пројекат
 
 
 
 
Штампани медији
периодик
тираж
врста папира
формат
обим
 
 
врста штампе, штампарија
продајна цена
 
дистрибуција
 
 
 
Електронски/online медији
 
врста медија
врста емитера према садржају програма
број запослених
зона покривања
фреквенција
проценат сопствених и других продукција
начин емитовања (земаљско/кабловско)
број посета вебсајту (на месечном нивоу)
 
 
 
Самосталне продукције
година оснивања
 
досадашње учешће на конкурсима (назив и висина одобрених средстава) 
број емитованих медијских садржаја у протеклој години карактер и форма програма
 
назив(и) јавних гласила путем којих су емитовани медијски садржаји
 
 
међународна и домаћа признања и награде за произведене медијске садржаје
остале напомене важне за учешће на конкурсу
(није обавезно)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОЈЕКТА[4]
 
            Износ
 
                  %
Укупан износ средстава потребан за реализацију пројекта
 
 
Износ средстава за који се конкурише код Министарства културе и информисања
 
 
Сопствена средства
 
 
Средства из осталих извора (остала средства из буџета- републичког, покрајинског, локалног), фондације, спонзорстава и сл.
 
 
 
 
Место и датум                                                                                       Потпис овлашћеног лица
 
М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И З Ј А В А
 
 
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем:
 
-          да су сви подаци, који су наведени у пријави на овом конкурсу, истинити и тачни;
 
 
-          да имам обезбеђена сопствена средства и  средства  из осталих извора, пријављених у Обрасцу 1.,  за реализацију пројекта.
 
 
Датум:
Место:                                                           
_____________________________
                                                                 Печат и потпис овлашћеног лица
 
 
 
 


Образац 3.
 
Назив пројекта:
 
 
 
 
 
                                                                               СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА
 
 
 
                                                                                                       Средства Министарства културе и информисања
 
 
 
Јединица мере
Број јединица
Цена по јединици
Укупан износ /     %
 
Оперативни трошкови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Персонални трошкови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКУПНО
 
 
 
 
 
Сопствена средства
 
 
 
 
 
Средства из осталих извора
 
 
 
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *НАПОМЕНА: Буџетска спецификација мора у потпуности бити усклађена са предвиђеним пројектним активностима
                              Висину средстава исказати у бруто износу (са урачунатим порезима и доприносима)


[1] Формулар попуњавати искључиво на рачунару или писаћој машини
[2] Попуњавају подносиоци из иностранства
[3] Попуњавају подносиоци на Конкурс за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања на језицима националних мањина
[4] Сви износи морају бити приказани у РСД

Print Email

Baner Pecat 211x81