gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (нова апропријација)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 83. седници одржаној дана 05. октобра 2015. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(НОВА АПРОПРИЈАЦИЈА)
 
Члан 1.
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602, функција 111, позиција 42, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 45.000,00 (словима: четрдесетпетхиљада) динара за реализацију манифестације ''Дуња и јесењи плодови'' у организацији Удружења жена ''Вредне руке Баната'' из Владимировца.
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.1, програмска активност 1201-0002, функција 820, позиција 428 (нова апропријација), економска класификација  481 – Дотације невладиним организацијама – Вредне руке Баната.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 400-42/15-06
Датум: 05. октобар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81