gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар за 2016. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Број: 320-129/15-06
Датум: 30.09.2015.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ
 
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 65/08-др.закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010.године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима: функционалних система за навводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Алибунар, као и објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Алибунар, да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Алибунар за 2016. годину, до дана 31. октобра 2015. године.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
 
I  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури
 
1.     Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
2.     Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а у случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из поиса основних средстава);
3.     Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити ''у роду'', а објекти ''у функцији''), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура;
4.     Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства (у активном статусу);
5.     Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
6.     Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.
 
II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња
 
1.     Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
2.     Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова или за Регистровано пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечник крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – Департман за сточарство (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
3.     Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
4.     Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства (у активном статусу).
 
Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњем програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар до 30. јуна 2015. године, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни део документације коју треба доставити до 31. октобра 2015. године.
 
Напомена:
 
Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла обрачунава Републички веретинарски инспектор по изласку на терен и доставља записник са бројем условним грла Комисији за израду Годишњем програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2016. годину.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у просторијама Скупштине општине Алибунар, Улица Трг слободе бр.15, први спрат, канцеларија Зекавица Жаклине, или са сајта www.alibunar.org.rs
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2015. године. Захтев приспео по истеку датума одређеном у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: ''Захтева за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2016. годину'' или ''Захтева за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2016. годину'', за Комисију за израду Годишњем програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар за 2016. годину на адресу: Скупштина општине Алибунар, ул. Трг слободе бр.15. На полеђини коверте навводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Алибунар, или интернет страници општине Алибунар: www.alibunar.org.rs и огласним таблама  месних канцеларија на територији општине Алибунар.
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Зоран Стојиљковић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81