gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
  1. Разрешава се Иван Ђокић са функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
  2. Именује се Никола Ранковић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
  3. Мандат разрешеног из тачке 1. овог Решења престаје даном ступања на снагу овог Решења.
  4. Мандат именованог из тачке 2. овог Решења почиње да тече од дана именовања, односно од 23. јануара 2015. године и траје до истека мандата Уређивачког колегијума.
  5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-10/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81