gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о покретању иницијативе за унапређење нивоа телекомуникационих услуга у општини Алибунар

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 15. тачка 6., члана 40. и члана 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), на предлог Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине, на 27. седници од 12. новембра 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
1.     Покреће се иницијатива за унапређење нивоа телекомуникационих услуга у општини Алибунар.
2.     На основу ове Одлуке израдиће се планска и друга акта којима ће се регулисати сва питања од значаја за унапређење нивоа телекомуникационих услуга у општини Алибунар.
3.     За реализацију ове Одлуке надлежна је Општинска урпава општине Алибунар.
4.     Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 345-1/2014-06-01
Датум: 12. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81