gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 И 15/2014), а на захтев Надзорног одбора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа, Општинско веће општине Алибунар на Педесетосмој седници одржаној дана 13. августа 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
1.     Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа о ценовнику услуга, број 155/2014 од 11. јула 2014. године са почетком примене од 01. септембра 2014. године.
2.     Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
3.     Решење доставити Јавном комуналном предузећу ''Север Иланџа'' Иланџа.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-4/14-06
Датум: 13. август 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81