gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2014/10
  • Програм за унапређење услова живота локалне заједница а посебно за изградњу инфраструктурних објеката ии других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2014. годину

Службени лист општине Алибунар

Програм за унапређење услова живота локалне заједница а посебно за изградњу инфраструктурних објеката ии других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 137. Став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), члана 15. тачка 10. и члана 40. Тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године доноси следећи
 
ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2014. ГОДИНУ
 
Члан 1.
       Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџета за активности које се током 2014. године планирају у области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота.
 
Члан 2.
        За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина на територији општине Алибунар у 2014. години, у укупном износу од 16.000.000,00 динара.
        Средства из члана 2. овог Програма користиће се за:
1.     ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА у укупном износу од 8.000.000,00 динара:
-          наставак (завршетак) изградње фискултурне сале основне школе у Банатском карловцу, у износу од 4.000.000,00 динара,
-          реконструкција крова Предшколске установе ''Полетарац'' у Банатском Карловцу, у износу од 4.000.000,00 динара.
2.     ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 4.000.000,00 динара:
-          Наставак радова на изградњи капеле у Алибунару, у износу од 4.000.000,00 динара.
3.     РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ, у укупном износу од 4.000.000,00 динара:
-          Наставак радова на реконструкцији зграде Дома културе у Владимировцу, у износу од 4.000.000,00 динара.
 
Члан 3.
       Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина.
 
Члан 4.
        Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник Општине одређује приоритетне активности.
 
Члан 5.
         Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта одобрава председник Општине.
 
Члан 6.
         На овај Програм треба прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.
 
Члан 7.
         Приоритет у коришћењу средстава из члана 2 ове Одлуке је реализација треће фазе и завршетак изградње капеле у Алибунару.
 
Члан 8.
         Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-2/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81