gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Пословника Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 4. тачка 10. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на 52. седници одржаној дана 28. априла 2014. године усваја
 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
          У Пословнику Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), у члану 14.е. уместо речи: ''са помоћником председника Општине за послове Општинског већа '' треба да стоји: ''са секретаром Општинског већа ''.
 
Члан 2.
            Измене и допуне Пословника Општинског већа општине Алибунар ступају на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-4/14-06
Датум: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81