gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар (Давид Јовановић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетпрвој седници, одржаној дана 28. фебруара 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
            ДАВИД ЈОВАНОВИЋ из Банатског Карловца разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар.
 
II
            Мандат разешеног члана Општинског већа општине Алибунар престаје даном доношења Oдлуке о разрешењу, односно од 28. фебруара 2014. године.
 
III
            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-15/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81