gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о именовању члана Општинског већа општине Алибунар (Иван Вања Лалић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетпрвој седници, одржаној дана 28. фебруара 2014. године, доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
     ИВАН ВАЊА ЛАЛИЋ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар.
 
II
     Мандат члана Општинског већа општине Алибунар трајаће до истека мандата Општинског већа,  а почиње да тече од 28. фебруара 2014. године.
 
III
     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-16/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Print Email

Baner Pecat 211x81