gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, бр. 023-7/14-06-01 од 28. фебруара 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
1.     Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' Иланџа.
Седиште Јавног предузећа: Иланџа, Светог Саве бр 2.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.     Подаци о радном месту:
Директор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' из Алибунара:
-       Представља и заступа предузеће,
-       Организује и руководи процесом рада,
-       Води пословање предузећа,
-       Одговара за законитост рада предузећа,
-       Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
-       Предлаже финансијске извештаје,
-       Извршава одлуке Надзорног одбора,
-       Врши и друге послове утврђене законом и статутом преудзећа.
 
3.     Услови за именовање:
Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
1)     да је пунолетно пословно способно лице,
2)     да има најмање три године радног искуства, од тога најмање једна година на руководећем положају,
3)     да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4)     да лицу није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.
 
4.     Место рада: Иланџа.
 
5.     Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.     Рок за подношење пријаве на конкурс: 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.     Трајање мандата:
Именовање директора ЈКП ''Север Иланџа'' из Иланџе врши се на период од четири године.
 
8.     Садржина пријаве на конкурс:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Север Иланџа'' из Иланџе.
 
9.     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·         извод из матичне књиге рођених,
·         уверење о држављанству,
·         диплома о стручној спреми,
·         исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·         радња књижица,
·         доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·         доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·         изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10.    Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
        Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Север Иланџа'' из Иланџе''. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11.  Подаци о лицу за контакт:
Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12.  Напомене:
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Данас'' и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар www.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-8/14-06-01
Датум: 28. фебруара 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81