gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

Скупштина општине Алибунар, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и тачке 1. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, бр. 023-9/14-06-01 од 28. фебруара 2014. године оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
 
1.             Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар.
Седиште Јавног предузећа: Алибунар, Немањина бр. 14.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2.     Подаци о радном месту:
       Директор ЈКП ''Универзал'' из Алибунара:
1)     Представља и заступа Предузеће;
2)     Организује и руководи процесом рада;
3)     Води пословање Предузећа;
4)     Одговара за законитост рада Предузећа;
5)     Предлаже годишњи програм пословања Предузећа и предузима мере за његово спровођење;
6)     Предлаже и припрема финансијске извештаје;
7)     Извршава одлуке Надзорног одбора;
8)     Врши и друге послове утврђене Законом.
 
3.     Услови за именовање:
Право на подношење пријава на јавни конкурс имају кандидати који поред услова прописаних Законом о раду (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће услове:
-          Да је пунолетно пословно способно лице;
-          Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;
-          Да има најмање 3 (три) године радног искуства од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;
-          Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
-          Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у Предузећу.
 
4.     Место рада: Алибунар.
 
5.     Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности за успешно организовање и обављање функције директора.
 
6.     Рок за подношење пријаве на конкурс: 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 
7.     Трајање мандата:
Именовање директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар врши се на период од четири године.
 
8.     Садржина пријаве на конкурс:
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, план везан за пословање, унапређење рада и функционисања ЈКП ''Универзал'' Алибунар.
 
9.     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се и:
·         извод из матичне књиге рођених,
·         уверење о држављанству,
·         диплома о стручној спреми,
·         исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
·         радња књижица,
·         доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
·         доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа,
·         изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да не обавља функцију у органу политичке странке, односно да је установљено мировање функције у органу политичке странке док траје функција у Јавном предузећу.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
 
10.  Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Скупштина општине Алибунар – Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком ''За јавни конкурс – директор ЈКП ''Универзал'' Алибунар''. На предњој страни коверте обавезно ставити назнаку: ''НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте обавезно навести име, презиме и адресу пошиљаоца.
 
11.  Подаци о лицу за контакт:
Душанка Васовић Јованов, председник Комисије, бр. телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
12.  Напомене:
Неблаговремене, неразумљиве и некомплетне пријаве Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Јавни конкурс објављује се у ''Службеном гласнику РС'', дневном листу ''Данас'' и на званичној интернет презентацији Општине Алибунар www.alibunar.org.rs.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-10/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81