gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), чланова 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12), као и члан 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 28. фебруара 2014. године доноси
 
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Овом Одлуком врши се измена Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 8/2013), у делу под ''V. Имовина Јавног предузећа – Основни капитал'', тако што у члану 17. уместо броја: ''4.540.733,60'' треба да стоји број: ''2.800,00''.
 
Члан 2.
          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-6/2014-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81