gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар и Решења број 129-022-26/2014 од 23. Јануара 2013. Године издато од Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну заштиту и демографију као органа надлежног за давање мишљења на избор директора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар, на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР
 
1.     Именује се Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара, на функцију директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на период од четири године.
2.     Мандат именованог почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. године.
3.     Од дана одређеног за примену овог Решења престаје функција вршиоца дужности директора Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар.
4.     Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 09. фебруара 2014. године, из разлога остваривања континуитета у вршењу функције директора
5.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81