gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2014. годину

На основу члана 34. став 1. тачка 9а и члана 35. став 1. тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број: 111/09, 92/2011 и 93/2012), члана 14. тачка 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Сл.гласник РС'', број 89/2010) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скуштина општине Алибунар, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, на 21. седници од 28. фебруара 2014. године,
д о н о с и,
 
П Р О Г Р А М   Р А Д А
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2014. ГОДИНУ
 

 

Р. б.
ЗАДАТАК - АКТИВНОСТ
Носилац
Сарађује
РОК РЕАЛИЗА-ЦИЈЕ
Напомена
1
2
3
4
5
6
1.
Организациони, кадровски и други послови из надлежности Штаба
Командант штаба
-       Заменик к-данта штаба,
-       Секретар штаба
Током
године
 
2.
Израда предлога Програма рада Штаба за 2014. годину
К-дант,
заменик
к-данта
и
начелник
штаба
Општинска управа – надлежна служба
Јануар
2014.
Подноси Скупштини
3.
Израда предлога Извештаја о раду Штаба за 2013. годину
''
''
''
''
4.
Израда предлога Решења о одређивању локација за инсталирање акустичних извора (сирена) на територији Општине
''
''
''
Подноси Општинском већу
5.
Извештај о реализацији Плана динамике израде докумената заштите и спасавања за Општину и њене органе и субјекте заштите и спасавања на територији Општине (субјекте заштите и спасавања)
''
''
Јануар
2014.
 
6.
Опремање и обучавање припадника јединиц аопште намене:
1.     Предлог плана набавки,
2.     Предлог плана обучавања
Општинска управа – надлежна служба
К-дант, заменик и начелник Штаба
Март
2014.
Подноси Општинском већу
7.
Разматрање стања припрема субјеката заштите и спасавања на реализацији припрема за организовање и спровођење мера и задатака заштите и спасавања у складу са утврђеним задацима
К-дант,
заменик
к-данта и начелник
Штаба
Општинска управа, Одељење за ВС Панчево
Март
2014.
 
8.
Разматрање предлога Процене угрожености од елементарних непогода и др. несрећа Општине
Општинска управа – надлежна служба
К-дант, чланови Штаба, стручни тим Штаба, Одељење за ВС Панчево
Јун
2014.
По изради лица са лиценцом
9.
Разматрање предлога Плана заштите и спасавања Општине по врстама опасности
''
''
Септе-
мбар
2014.
''
10.
Анализа стања припрема субјеката заштите и спасавања за извршавање задатака у предстојећем зимском периоду 2014/2015. годину
К-дант,
заменик
к-данта и начелник
Субјекти ЗиС, Општинска управа
Октобар
2014
 
11.
Рад на изради предлога финансијских средстава за планирање Буџета Општине за 2015. годину
''
Општинска управа
''
 
12.
Послови и задаци Штаба у скалду са Законом, који нису обухваћени Програмом
''
Штаб
Током
године
У складу са надлежно-стима
13.
Послови и задаци који се извршавају по наредбама окружног и републичког Штаба за ВС
''
''
''
''

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
Скупштина општне
Број: 020-21/2014-06
Дана: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81