gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 28.фебруара 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Ђорђел Лобода са функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља.
2.     Именује се Данијел Трифуновић на функцију члана Школског одобра Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља.
3.     Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. године и трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-6/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81