gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДРУГИ ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ
 
1.     Разрешава се Мариора Ђурић са функције члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника запослених.
2.     Мандат разрешеног члана Школског одбора Основне школе ''2. Октобар'' Николинци, из реда представника запослених престаје даном доношења овог Решења, односно од 28. фебруара 2014. године.
3.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-7/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81