gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној 28. фебруара 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Скумпија Јонел из Локава са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника родитеља због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања, а уместо њега именује се Лончар Данијела из Алибунара.
2.     Разрешава се Добричић Горан из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника родитеља због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања, а уместо њега именује се Ардељан Дорел из Локава.
3.     Мандат разрешених чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара престаје даном доношења овог Решења, односно 28. фебруара 2014. године.
4.     Мандат новоименованог чланова Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар почиње да тече даном именовања, односно 28. фебруара 2014. године, и трајаће до истека мандата Школског одобра Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар.
5.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-8/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81