gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправви (''Службени гласник РС'', број 129/079, члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 28.02.2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
1.     Разрешава се Ивица Росић са функције члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
2.     Именује се Гордана Томић на функцију члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Мандат изабраног члана Комисије траје до истека мандата Комисије, а почиње да тече даном доношења овог Решења.
3.     Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-19/14-06-01
Датум: 28. фебруар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Print Email

Baner Pecat 211x81