gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2014/03
  • Решење о демонтирању и инсталирању на новим локацијама сирена, опреме, средстава и уређаја из система за јавно узбуњивање на територији општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о демонтирању и инсталирању на новим локацијама сирена, опреме, средстава и уређаја из система за јавно узбуњивање на територији општине Алибунар

На основу члана 34. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар по Закључку бр. 06-2/2014-06 од 21.02.2014.г., Општинско веће општине Алибунар на 49. седници одржаној дана 24. фебруара 2014.г. доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДЕМОНТИРАЊУ И ИНСТАЛИРАЊУ НА НОВИМ ЛОКАЦИЈАМА
СИРЕНА, ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА ИЗ СИСТЕМА
ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     У насељеним местима Банатски Карловац и Иланџа извршити демонтирање сирена, опреме, уређаја и средстава система за јавно узбуњивање са постојећих локација и то:
1)     у Банатском Карловцу у ул. Немањина бр. 139, са дехидрационе станице;
2)     у Иланџи у ул. Михајла Пупина бр. 22, са зграде Ватрогасног дома.
2.     Демонтиране сирене, опрему, средства и уређаје из система за јавно узбуњивање на територији Општине Алибунар инсталирати на новим локацијама, и то на зградама месних заједница у насељеним местима Банатски Карловац и Иланџа.
3.     О реализацији овог Решења стараће се начелник Општинске управе општине Алибунар.
4.     Решење доставити начелнику Општинске управе општине Алибунар, Месној заједници Банатски Карловац и Месној заједници Иланџа.
5.     Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 217-1/2014-06
Датум: 24. фебруар 2014.г.
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81