gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2014/02
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетосмој седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси следећи

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 1.

           У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), члан 8. мења се и гласи:

           ''Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формилара, који садржи бодовање по систему (критеријуми за оцењивање):

1)     усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,

2)     остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,

3)     одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,

4)     сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.

           За алинеје 1) до 3) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:

           1 - не задовољава,

           2 – делимично задовољава,

           3 – задовољава.

           За алинеју 4) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:

           1 – не постоји сарадња,

           2 – постоји сарадња.

            Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се попуњени формулар са 8 бодова, као минималним бројем бодова који је организација добила''.

 

Члан 2.

           Члан 10. став 1. Правилника мења се и гласи:

           ''Комисија је дужна да се састаје сваког месеца, у последњој недељи, а по потреби и чешће, те да размотри пристигле пријаве и у складу са прописаним критеријумима утврди предлог одлуке који се програми односно пројекти финансирају или суфинансирају из буџета Општине Алибунар''.

           У истом члану 10. брише се став 2.

           У члану 10. досадашњи став 3. постаје став 2. који гласи:

           ''Утврђени предлог из става 1. овог члана, Комисија доставља Општинском већу, ради доношења одлуке о избору програма или пројекта и расподели средстава.''

 

Члан 3.

            Члан 14. став 1. Правилника мења се и гласи:

            ''Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта, дужни су да у року од 30 дана по завршетку програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до 31. јануара наредне године, поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији''.

 

Члан 4.

             Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.    

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-48/14-06

Датум. 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81