gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2014.г.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу предлога Комисије за доделу буџетских средстава удружењима грађана и невладиним организацијама, Општинско веће општине Алибунар на својој Четрдесетосмој седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2014. годину износи 5.000.000,00 динара.

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину за следеће области:

·         Активности Локалних акционих група (ЛАГ) - јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора,

·         социјалне заштите,

·         борачко-инвалидске заштите,

·         заштите лица са инвалидитетом,

·         друштвене бриге о деци,

·         подстицања наталитета,

·         помоћи старима,

·         здравствене заштите,

·         заштите и промовисања људских и мањинских права,

·         заштите интерно расељених и избеглих лица,

·         образовања,

·         неформалног образовања,

·         науке,

·         одрживог развоја,

·         заштите потрошача,

·         програми и пројекти за младе,

·         екологије,

·         заштите животне средине и здравља грађана,

·         подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.),

·         културне баштине,

·         неговања историјских тековина,

·         за развој културно-уметничког стваралаштва,

·         активности пензионерских организација,

·         афирмирања равноправности полова,

·         других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Алибунар и афирмацији грађанског активизма.

           Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације.

           Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности програма/пројекта.

           Невладина организација може учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине Алибунар додељују се за финансирање једног програма/пројекта.

           Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може конкурисати за средства по овом позиву.

           Критеријуми за оцењивање:

1)     усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,

2)     остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,

3)     одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,

4)     сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.

           Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2014. године.

          Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7.00 до 15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, односно преузети са званичне интернет презентације општине Алибунар (www.alibunar.rs/oglasiikonkursi).

          Конкурсна пријава треба да садржи:

-       Образац пријаве,

-       Биографију координатора програма,

-       Фотокопију решења о упису организације у Регистар,

-       Фотокопију оснивачког акта (статута).

           По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.

           Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА'', на адресу Трг слободе 4, 26310 Алибунар, поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар.

           Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 063/11-49-931, Александар Плакаловић, члан Општинског већа.

            Конкурс је отворен до краја текуће године или до утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.

           Напомена: непотупне пријаве се неће узети у разматрање.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-49/14-06

Датум. 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81