gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Општине Алибунар

На основу члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 27. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.32/2013 и 35/2013-испр.), Општинско веће општине Алибунар, а на предлог председника Општине, на својој 47. седници одржаној дана 28. јануара 2014. године доноси

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА

НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН

ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

           Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар, која индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање издатака у 2013. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2013. годину закључно са 31. децембром 2013. године.

           Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана до 31. јануара 2014. године односи се на индиректне кориснике буџетских средстава из члана 27. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину.

 

Члан 2.

           Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника у складу са овим Правилником и Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Алибунар.

 

Члан 3.

           Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, на обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2014. године.

           Директни корисник буџетских средстава доставља Одељењу за финансије – Трезору збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које је надлежан, сходно Одлуци о буџету општине Алибунар за 2013. годину.

           Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС – Збирна спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2014. године.

            Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај Правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 4.

           Средства за финансирање расхода индиректног корисника буџетских средстава пренета том кориснику од другог нивоа власти, на захтев тог корисника, изузеће се из укупног износа неутрошених средстава у смислу члана 1. овог Правилника, под условом да уз спецификацију из члана 3. став 1. овог Правилника надлежном директном кориснику буџетских средстава достави потврду коју издаје надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи следеће податке:

1)   износ пренетих средстава која су остварена од другог нивоа власти;

2)   намену за коју су та средства пренета од другог нивоа власти;

3)   износ неутрошених средстава која су остварена од другог нивоа власти, на дан 31.12.2013. године;

4)   потпис овлашћеног лица и печат надлежног директног корисника;

5)   овера од стране надлежног трезора другог нивоа власти;

6)   број рачуна код Управе за трезор на која су пренета средства.

 

Потврду из става 1. овог члана надлежни директни корисник доставља Одељењу за финансије – Трезору уз збирну спецификацију из члана 3. став 2. овог Правилника.

Индиректним корисницима другог нивоа власти потврде за неутрошена средства пренета из буџета општине  издаваће се на писмени захтев тог корисника, посредством директног корисника буџета општине и оверавати од стране председника општине Алибунар.

 

Члан 5.

            Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава из члана 1. став 2. овог Правилника који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора општине у 2013. години, а од 01. јануара 2014. године нису у систему консолидованог рачуна трезора општине.

Члан 6.

             Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 1/2013).

 

Члан 7.

             Овај Правилник ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.

 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-44/14-06
Датум: 28. јануар 2014. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81