gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Алибунар за 2014-2020. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 20. седници одржаној 20. децембра 2013. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2014 – 2020. ГОДИНУ
 
1.     Усваја се Стратегија развоја општине Алибунар за 2014 – 2020. годину.
2.     Текст Стратегије развоја општине Алибунар за 2014 -2020. годину саставни је део ове Одлуке.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрaјина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-157/2013-06-01
Датум: 20. децембар 2013. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81