gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси
 
И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2013. ГОДИНУ
 
Члан 1.
         У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину („Службени лист општине Алибунар“, број 32/2013) грешком је у члану 3. (табела: ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПО БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР), у оквиру економске класификације 712110 – Порез на фонд зарада, колона 3 - Износ, грешком уписан износ: ''12.000.000'', а треба да стоји: ''12.000''. Такође, у следећем реду који се зове: ''СВЕГА КОНТО 712'' уместо: ''12.000.000'' треба да стоји: ''12.000''.
 
Члан 2.
          У члану 6. (табела) Одлуке, у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.5 – Фонд за развој општине Алибунар, функција 474, позиција 122, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у колони 10 – ''Укупно средства'', грешком је уписан број: ''6.750.000'', а треба да стоји: ''7.380.000''.
          По извршеној исправци из претходног става, наведена табела у делу који се односи на главу 3.5. треба да изгледа овако:
 
 
3.5
 
 
 
 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
 
 
 
474
 
 
 
Вишенаменски развојни пројекти
 
 
 
 
 
 
120
421
01
Стални трошкови
420.000
 
420.000
 
 
 
121
422
01
Трошкови путовања
105.000
 
105.000
 
 
 
122
423
01
Услуге по уговору
7.380.000
 
7.380.000
 
 
 
123
424
01
Специјализоване услуге
30.000
 
30.000
 
 
 
124
425
01
Текуће поправке и одржавање
50.000
 
50.000
 
 
 
125
426
01
Материјал
950.000
 
950.000
 
 
 
126
512
01
Машине и опрема
225.000
 
225.000
 
 
 
 
 
 
Извор финансирања за функцију    474
 
 
 
 
 
 
 
 
01
Приходи из буџета
9.160.000
 
9.160.000
 
 
 
 
 
 
Укупно функција 474
9.160.000
 
9.160.000
 
 
 
 
 
 
Укупно глава 3.5
9.160.000
 
9.160.000
 
Члан 3.
         Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се за буџетску 2013. годину, односно од 01. јануара 2013. године.
 
Члан 4.
         Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-158/2013-06-01
Датум: 20. децембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81