gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Финансијски план Центра за социјални рад ''1. Март'' Алибунар за 2014. годину

Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2014. год.

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

ЕЛЕМЕНТИ

 

ПРИХОДИ

 

733152

Приходи за права

10.400.000

733152

Приходи за делатност

5.649.978

УКУПНИ ПРИХОДИ

16.049.978

РАСХОДИ

 

 

 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

472311

Накнада за децу и породицу

200.000

472611

Накнаде за случај смрти корисника

700.000

472811

Накнаде за становање – привр.смештај

700.000

472931

Једнократне помоћи

7.500.000

472931

Једнократне помоћи – спец.школе

1.300.000

СВЕГА

10.400.000

 

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

411111

Плате

2.158.589

412111

Доп.за пензијско осиг.на тер.посл.

237.445

412211

Доп.за здравствено осиг.на тер.посл.

132.754

412311

Доп.за незапосленост на тер.посл.

16.190

СВЕГА

2.544.978

 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

 

416119

Награде запосленима

60.000

СВЕГА

60.000

 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

 

421111

Тр.провизије

50.000

421211

Електрична енергија

70.000

421221

Гас

130.000

421311

Комуналне услуге

100.000

421411

Телефон

70.000

421414

Телефон мобилни

70.000

421421

Поштарина

180.000

421511

Осигурање зграда

30.000

421512

Осигурање возила

70.000

421513

Осигурање опреме

40.000

421522

Здравствено осигурање запослених

50.000

421523

Осигурање од одговорности према трећим лицима

30.000

421521

Осигурање од незгоде

30.000

421619

Закуп осталог простора- архива

60.000

СВЕГА

980.000

 

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

 

422111

Дневнице

90.000

422131

Трошкови смештаја на службеном путу

80.000

СВЕГА

170.000

 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

 

423211

Услуге на израду софтвера

130.000

423621

Угоститељске услуге

80.000

423711

Репрезентација

90.000

423311

Услуге образовања и усавршавања

120.000

423591

Накнаде управног одбора

30.000

423911

Остале опште услуге

60.000

СВЕГА

510.000

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

424911

Остале специјализоване услуге

40.000

СВЕГА

40.000

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 

425112

Столарски радови

400.000

425113

Тек.поправке – молерски радови

50.000

425115

Радови на водоводу и канализацији

50.000

425117

Електричне инсталације

50.000

425211

Механичке поправке аутомобила

70.000

425222

Тек.поправке опреме – рачунарска опрема

70.000

СВЕГА

690.000

 

МАТЕРИЈАЛ

 

426111

Административни материјал

140.000

426411

Бензин

180.000

426311

Стручна литература

110.000

426819

Остали мат.за од.хигијене

30.000

426912

Резервни делови за компјутер

30.000

СВЕГА

490.000

 

ПОРЕЗИ И ТАКСЕ

 

482131

Порези

40.000

482241

Таксе

40.000

СВЕГА

80.000

 

ИЗДАЦИ – ОПРЕМА

 

512231

Телефонскка централа

60.000

512251

Опрема за домаћинство

60.000

512232

Телефони

25.000

СВЕГА

145.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

16.049.978

 

За шефа рачуноводства

Ивана Нешић – економиста, с.р.

 

В.Д. диркетор

Зоран Пребирачевић – дипл.правник, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81