gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања и финансијски план Спортског савеза општине Алибунар за 2014. годину

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

А Л И Б У Н А Р

ДАНА: 22.11.2013.

 

ИЗДВАЈАЊЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

У 2014. ГОДИНУ

 

ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ СТАВКАМА:

1.     СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ...................................................... 3.200.000,00

2.     РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ СПОРТ.КЛУБОВА И ГРАНСКИХ САВЕЗА .............  9.200.000,00

3.     ШКОЛСКИ СПОРТ ...............................................................................................    300.000,00

4.     СПОРТ ЗА СВЕ (рекреативни спорт, спорт за особе са инвалидитетом)......     150.000,00

5.     СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР ...............................................................................................................................    900.000,00

6.     СПОРТСКИ ЛЕКАР ..............................................................................................    150.000,00

7.     СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ (одржавање спортских објеката, свлачионица ..) ......  1.100.000,00

15.000.000,00

 

 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

1.     Из буџета планирано .............................................................................................  900.000,00

 

РАСХОДИ:

1.     Организација спортских турнира ..........................................................................  487.000,00

2.     Наградни фонд .......................................................................................................  290.000,00

3.     Организација (мреже, лопте...) .............................................................................  123.000,00

900.000,00

 

 

М А Н И Ф Е С Т А Ц И Ј Е

 

БАН.КАРЛОВАЦ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР – ШАХ

ОРГАНИЗАЦИЈА

10.000,00

2.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР – ФУДБАЛ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

15.000,00

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

ОДБОЈКА

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

20.000,00

10.000,00

10.000,00

4.

УСКРШЊИ ТУРНИР – МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

4.000,00

5.000,00

5.

ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

6.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

100.000,00

 

АЛИБУНАР

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

ТУРНИР У ШАХУ

ПЕХАРИ

10.000,00

2.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

КОШАРКА

РУКОМЕТ

ФОЛКЛОР

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ/ПЛАКЕТЕ

ПЕХАРИ/ПЛАКЕТЕ

20.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

85.000,00

 

ДОБРИЦА

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ТУРНИР

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

НОВИ КОЗЈАК

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ТУРНИР

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ИЛАНЏА

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

РУКОМЕТ

КОШАРКА

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

42.000,00

 

СЕЛЕУШ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

12.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

42.000,00

 

ЛОКВЕ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ЈАНОШИК

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

СЕОСКА СЛАВА – ФУДБАЛ

 

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

12.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

22.000,00

 

ВЛАДИМИРОВАЦ

Р.БР.

ОПИС МАНИФЕСТАЦИЈЕ

СТАВКА

ИЗНОС

1.

КУП ЛИБЕРТАТЕА

СУДИЈЕ

10.000,00

2.

МЕЂУНАРОДНИ КАРАТЕ ТУРНИР

ПЕХАРИ, МЕДАЉЕ

50.000,00

3.

МЕМОРИЈАЛ РУКОМЕТ

ПЕХАРИ

10.000,00

3.

СЕОСКА СЛАВА – МАЛИ ФУДБАЛ

 

МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

РУКОМЕТ

СУДИЈЕ

ПЕХАРИ

ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

УКУПНО:

120.000,00

 

Алибунар,

Дана: 22.11.2013.год.

 

Председник У.О.

Дрндарски Синиша, с.р.

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За 2014. годину

 

Планирани ПРИХОДИ за 2014. годину

 

 

 

Укупно

1.

Средства буџета СО Алибунар за 2014.год.

3.200.000,00

 

СПОРТСКИ САВЕЗ

3.200.000,00

а.

Плате и додаци запослених за 3 радника

1.970000,00

б.

Социјални доприноси на терет послодавца

352.675,00

ц.

Стални трошкови:

220.000,00

 

-       Трошкови платног промета

-       Ел.енергија

-       Природни гас

-       Комуналне услуге

-       Телефонски трошкови

-       Интернет и слично

-       ПТТ

30.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

д.

Услуге по уговору

100.000,00

е.

Текуће поправке и одржавање

50.000,00

ф.

Материјал

120.000,00

г.

Трошкови путовања

150.000,00

х.

Машине и опрема

70.000 ,00

и.

Надокнада члановима Управног одбора

167.325,00

 

Планирани укупни приход за 2014. годину

3.200.000,00

 

 

Планирани РАСХОДИ за 2014. годину

 

           Из усвојених средстава буџета СО Алибунар за 2014. годину

1.

Рекапитулација расхода за запослене раднике

УКУПАН ИЗНОС ЗА 12 МЕСЕЦИ

А.

БРУТО ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИМА

Х 12 МЕСЕЦИ

1.970.000,00

Б.

Допринос за пензијско и инвалидско осиг.на терет послодавца х 12 месеци    11%

216.700,00

В.

Допринос за здравствено осигурање х 12 месеци

6,15% на терет послодавца

121.200,00

Г.

Допринос за осигурање од незапослености х 12 месеци          0,75%

14.775,00

Д.

УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА Х 12 МЕСЕЦИ

2.322.675,00

2.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

220.000,00

 

-       Трошкови платног промета

-       Ел.енергија

-       Природни гас

-       Комуналне услуге

-       Телефонски трошкови

-       Интернет и слично

-       ПТТ

30.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

3.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

150.000,00

4.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

100.000,00

 

-       Котизација и чланарине

-       Обрачун зарада

-       Услуга одржавања сајта

-       Услуге копирања

-       Репрезентација

-       Семинари

15.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

5.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

50.000,00

6.

МАТЕРИЈАЛ

120.000,00

 

-       Канцеларијски материјал

-       Стручна литература

-       Материјал за спорт

50.000,00

20.000,00

50.000,00

7.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

70.000,00

 

-       Рачунарска опрема

-       Штампачи

40.000,00

30.000,00

8.

НАДОКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА

                       (Путни трошкови)

167.325,00

 

УКУПНИ РАСХОДИ

3.200.000,00

 

УПРАВНИ ОДБОР

СПОРТСКОГ САВЕЗА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Синиша Дрндарски, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81