gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 68. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Одлуци о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2012) – у даљем тексту: Одлука, у члану 8. став 2. мења се реч: ''служба'' речју: ''група''.
 
Члан 2.
          Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
          ''У Општинској управи основне организационе јединице су:
                        1. Одељење за привреду, јавне службе и развој;
                        2. Одељење за финансије;
                        3. Одељење за општу управу и имовинско правне послове;
                        4. Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;
5. Одељење за инспекцијске послове;
6. Одељење за послове Скупштине општине и председника Општине.
           Унутрашње организационе јединице, које се образују као одсеци и групе, у смислу члана 8. ове Одлуке, предвиђају се актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар, који доноси начелник Општинске управе општине Алибунар.''
 
Члан 3.
           У члану 18. Одлуке, мења се став 2. који гласи:
           ''Начелник Општинске управе општине Алибунар посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника. У Општинској управи може се поставити највише три помоћника Председника општине.''
 
Члан 4.
          У члану 26. Одлуке, мења се став 3. који гласи:
          ''Руководилац основне организационе јединице одговоран је начелнику Општинске управе, за свој рад и за законит и благовремени рад основне организационе јединице којом руководи.''
 
Члан 5.
          У члану 48. Одлуке, мења се став 1. који гласи:
          ''О правима, обавезама и одговорностима запослених радника у Општинској управи одлучује начелник Општинске управе.''
          У истом члану 48. Одлуке став 2. брише се.
 
Члан 6.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:010-12/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев

Print Email

Baner Pecat 211x81