gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоурпави (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси следеће
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар, од 04. јуна 2013. године, који је донео Управни одбор Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар.
 
Члан 2.
       Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-23/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81