gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12.11 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ТРЕЋИ ОКТОБАР'' ЛОКВЕ
 
1.     Разрешава се Марија Мунтеан са функције члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника запослених.
2.     Именује се Данијела Шаманц на функцију члана Школског одобра Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника запослених.
3.     Мандат новоименованог члана Школског одобра Основне школе ''Трећи октобар'' Локве трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе ''Трећи октобар'' Локве.
4.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81