gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 15. седници одржаној 17. маја 2013. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Зорана Кутлешић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља, на лични захтев.
  2. Мандат разрешеног члана престаје од дана доношења овог Решења, односно од 17. маја 2013. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/2013-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица  Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81