gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

          На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, на својој 15. седници одржаној дана 17. маја  2013. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

Члан 1.

          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, бр. 50-2/2010 од 01.03.2010.г., бр. 113-2/2010 од 28.06.2010.г., бр. 88-2/2011 од 02.03.2011.г. и бр. 238-3/2012 од 16.10.2012.г., које је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 40-3/2013 од 19.02.2013.г.

Члан 2.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-12/2013-06-01
Датум: 17. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица  Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81