Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за имовину Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 08. априла 2013.г. доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Комисија за имовину Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју чине:

  1. Вишња Стефановић Диклић – председник;
  2. Војислав Диклић – члан;
  3. Сања Жебељан – члан;
  4. Октавијан Брошћанц – члан;
  5. Александар Тот – члан;
  6. Дојна Даља – члан.

Члан 2.

Задатак Комисије је да, у сарадњи са надлежним органима у Општинској управи, евидентира све непокретности које би, сагласно Закону о јавној својини, требало да постану својина Општине Алибунар. У складу са извршеном евиденцијом, Комисија ће сачинити списак непокретности у државној својини које би, сагласно одредбама Закона о јавној својини, постале власништво Општине Алибунар, као и непокретности које користе месне заједнице, предузећа, установе и организације чији је оснивач Општина Алибунар. О наведеном Комисија ће сачинити извештај.

Након сачињавања евиденције и извештаја, Комисија ће, у сарадњи са надлежном организационом јединицом Општинске управе општине Алибунар за имовинскоправне послове, предузети све мере и радње да би се Општина Алибунар укњижила као власник и корисник непокретности у општинској својини.

Члан 3.

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. О праву на накнаду за рад у Комисији чланова Комисије одлучиће председник Општине посебним решењем.

Рад Комисије финансираће се из буџета Општине Алибунар

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-46/13-06
Датум. 08. април 2013. Године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba