gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расподели средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 07. марта 2013. године доноси следећу

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невалдиних организација Општинско веће општине Алибунар, на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим удружењима грађана односно невладиним организацијама за финансирање програма/пројеката::

  1. Удружењу грађана ''Пчелица БК''  у износу од 92.000,00 (словима: деведесетдвехиљаде) динара;
  2. Удружењу грађана ''Ромска снага – Romeđi zor'' у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара;
  3. Удружењу виноградара и вошара општине Алибунар ''Кумови виногради'' за финансирање пројекта ''Други фестивал банатских вина Алибунар 2013'' у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара;
  4. Удружењу жена ''Вредне руке Баната'' за финансирање пројекта ''Годишњи програм рада за 2013. Годину'' у износу од 150.000,00 (словима: стопедесетхиљада) динара;
  5. Удружењу грађана ''LEADER+'' Банатски Карловац за финансирање пројекта ''Годишњи програм локалног развоја – Јавни, пословни и цивилни сектор заједно'' у износу од 1.350.000,00 (словима: једанмилионтристопедесетхиљада) динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2013. Годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 29/2012 и 9/2013).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-77/13-06
Датум: 07. март 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81