gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о измени Решења о образовању Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012) Скупштина општине Алибунар, на 13. седници одржаној 28. фебруара 2013. године, доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Члан 1.

Мења се Решење о образовању Комисије за кадровска, административна питања и радне односе („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 21/2012 i 3/2013) и у Комисију за кадровска, админстративна питања и радне односе именују се:

  1. Ђурица Глигоријев, председник СО Алибунар – за председника
  2. Предраг Белић, заменик председника СО Алибунар – за заменика председника
  3. Кристина Керчобан – одборник СО Алибунар – за члана
  4. Сава Голубов– одборник СО Алибунар – за члана
  5. Ненад Обрадовић – одборник СО Алибунар – за члана.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-28/13-06-01
Датум: 28. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81