gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2013. годину Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Програм пословања и финансијски план Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор  Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-___/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Print Email

Baner Pecat 211x81