gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Општини Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника Општине, на Осмој седници од 11. септембра 2012. године доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за репрезентацију за кориснике буџета (у даљем тексту: корисници буџета).

Члан 2.

Средства за репрезентацију планирају се годишње, буџетом и финансијским планом корисника буџета.

Члан 3.

У оквиру укупног износа средстава, месечно се прате износи по корисницима права на репрезентацију, у складу са овим Правилником, према утврђеним наменама коришћења средстава за репрезентацију.

Праћењем трошкова репрезентације обезбеђује се рационално и домаћинско понашање у трошењу средстава за ове намене.

Члан 4.

Контролу утрошка средстава за репрезентацију врши Општинско веће приликом разматрања периодичних извештаја о остваривању финансијског плана корисника буџета.

Члан 5.

Средства за репрезентацију користе се, по правилу, за намене у земљи, а изузетно и у иностранству.

Средства за репрезентацију могу да се користе у иностранству под условом да је њихово коришћење одобрено решењем о одобравању службеног пута у иностранство.

Члан 6.

Средства за репрезентацију могу да се користе за следеће намене:

 • за угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла,
 • набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање корисника буџета,
 • коришћење услуга каве кухиња/бифеа и
 • остале намене које имају карактер репрезентације.

Средства репрезентације користе се на начин и под условима утврђеним овим Правилником, у складу са актима, упутствима и процедурама којима се уређују питања рачуноводства, контроле и плаћања улазне документације буџетских корисника.

Члан 7.

Право да користе средства репрезентације (у даљем тексту: корисник репрезентације), имају:

 1. председник Општине,
 2. заменик председника Општине,
 3. председник Скупштине општине,
 4. заменик председника Скупштине општине,
 5. начелник Општинске управе,
 6. друга лица која у писаној форми овласти председник Општине или председник Скупштине општине и њихови заменици.

Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације.

Члан 8.

Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру, односно коктел послужење (кетеринг), који се организује за:

 • чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке у складу са одлукама, решењима и налозима овлашћених лица буџетског корисника,
 • учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање буџетских корисника,
 • званице на пригодном обележавању јубилеја, новогодишњих или других празника и других важних догађаја, као што су конференције и други међународни састанци, потписивање значајнијих уговора, доношење одлука од стратешког значаја, и сл.

Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за плаћање трошкова хотелског смештај алица која имају посебан значај за рад и пословање буџетских корисника или других званица, односно учесника који су позвани да присуствују састанцима, односно свечаностима из става 1. овог члана, ако им је пребивалиште, односно место сталног боравка ван места догађаја на који су позвани и када је то неопходно за обезбеђење њиховог присуства за време тог догађаја.

Члан 9.

Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона могу да се користе за набавку:

 • новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање корисника буџета,
 • поклона поводом обележавања јубилеја и важних пословних догађаја за општину и буџетског корисника и
 • осталих приходних поклона поводом значајних датума за општину и буџетског корисника.

Набавку пригодних поклона, по правилу, организује начелник Општинске управе, односно буџетски корисник, у погледу врсте, намене и броја поклона, као и планираног рока уручивања поклона.

Изузетно, по овлашћењу председника Општине, односно другог овлашћеног лица корисника буџета из члана 7. овог Правилника, корисник репрезентације може да набави појединачни поклон.

Члан 10.

Средства за репрезентацију за коришћење услуга кафе кухиње/бифеа односе се на коришћење кафе, чајева и других напитака из кафе кухиње/бифеа за састанке који се организују у просторијама корисника бифеа.

Набавку и коришћење услуга кафе кухиње/бифеа одређују председник Општине, председник Скупштине општине и начелник Општинске управе, у складу са својим потребама и финансијским плановима.

Члан 11.

Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду позивница, честитки, промотивних и других сличних материјала, као и за друге намене које се уобичајено сматрају трошковима репрезентације.

Члан 12.

Лица из члана 7. овог Правилника овлашћена су да, у сваком конкретном случају, писмено наложе и одобре трошење средстава репрезентације у складу са овим Правилником.

Корисник репрезентације подноси писмени образложени предлог за коришћење средстава репрезентације који мора да садржи повод, износ и врсту репрезентације. Корисник репрезентације дужан је да, уз личну исправу, читко потпише рачун о коришћеној репрезентацији.

Изузетно, у случају да корисник репрезентације прекорачи одобрени износ репрезентације, а буџетски корисник накнадно, писмено, не одобри репрезентацију у пуном износу насталих трошкова, корисник репрезентације је дужан да накнади разлику између остварених и одобрених износа трошкова репрезентације, најкасније приликом наредне исплате зараде, односно накнаде, после утврђивања ове обавезе.

Члан 13.

Рачуне који се односе на репрезентацију контролише корисник репрезентације и потврђује њихову тачност, а потом буџетски корисник из члана 7. овог Правилника исте оверава за плаћање.

Служба за финансије корисника буџета води евиденцију искоришћених износа репрезентације на основу примљених докумената. На основу евиденција из ст. 1. и 2. овог члана, Служба за финансије корисника буџета саставља месечни извештај о трошковима репрезентације, у складу са одредбама овог правилника и доставља га буџетском кориснику из члана 7. овог Правилника.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-72/12-06
Датум: 11. септембар 2012. Године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81