gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Четвртој седници, одржаној дана 31. августа 2012. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ПРЕДРАГ БЕЛИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за заменика председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

II

Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 31. августа 2012. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-33/12-06
Датум: 31. август 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81