gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2011. годину

         На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 15. тачка 4. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2011. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

         У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2011. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 15/2010, 5/2011 и 10/2011), у члану 3. речи: ''приходи и примања буџета по изворима, економска класификација 311120 – култивисана имовина'' замењују се речима: ''приходи и примања бнуџета по изворима, економска класификација 311711 – пренета неутрошена средства од приватизације''.

 

Члан 2.

         У члану 5. Одлуке речи: ''у окриву Раздела 1. – Скупштина општине, глава 1.3, основно образовање, функција 912, стални трошкови – основно образовање 12.000.000'' замењују се речима: ''у оквиру Раздела 1. – Скупштина општине, глава 1.3, основно образовање, функција 912, стални трошкови – основно образовање 21.000.000''.

         У истом члану речи: ''глава 1.3 – основно образовање – укупан износ: 30.910.000'', замењује се речима: ''глава 1.3 – основно образовање – укупан износ: 39.910.000''.

         У истом члану, у колони 8. – средства из буџета, речи: ''Укупно Раздео 1 – 133.912.775'', замењују се речима: ''Укупно Раздео 1 – 142.912.775''.

         У истом члану, у колони 10. – укупна средства, речи: ''143.192.775'', замењују се речима: ''152.192.775''.

         У истом члану, Раздео 2. – председник Општине, позиција 82, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, број: ''20.000.000'' замењује се бројем: ''11.000.000''.

         У истом члану, у колони 8. – средства из буџета, речи: ''Укупно Раздео 2 – 188.040.000'', замењују се речима: ''Укупно Раздео 2 – 179.040.000''.

         У истом члану, у колони 10. – укупна средства, речи: ''209.016.334'', замењују се речима: ''200.016.334''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У истом члану, Раздео 2. глава 2.4, Фонд за развој општине Алибунар, функционална класификација 474, која гласи:
 
2.4.
474
 
 
 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
 
 
 
 
166
421
01
Стални трошкови
280.000
 
280.000
 
 
 
167
422
01
Трошкови путовања
200.000
 
200.000
 
 
 
168
423
01
Услуге по уговору
800.000
 
800.000
 
 
 
169
424
01
Специјализоване услуге
20.000
 
20.000
 
 
 
170
425
01
Текуће поправке и одржавање
30.000
 
30.000
 
 
 
171
426
01
Материјал
500.000
 
500.000
 
 
 
172
481
01
Дотације невладиним организацијама
400.000
 
400.000
 
 
 
173
511
01
Зграде и грађевински објекти
520.000
 
520.000
 
 
 
174
512
01
Машине и опрема
250.000
 
250.000
 
 
 
 
 
 
Извор финансирања за функцију    474
 
 
 
 
 
 
 
 
01
Приходи из буџета
3.000.000
 
3.000.000
мења се и гласи:
 
 
2.4.
474
 
 
 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
 
 
 
 
166
421
01
Стални трошкови
450.000
 
450.000
 
 
 
167
422
01
Трошкови путовања
100.000
 
100.000
 
 
 
168
423
01
Услуге по уговору
1.150.000
 
1.150.000
 
 
 
169
424
01
Специјализоване услуге
20.000
 
20.000
 
 
 
170
425
01
Текуће поправке и одржавање
30.000
 
30.000
 
 
 
171
426
01
Материјал
590.000
 
590.000
 
 
 
172
481
01
Дотације невладиним организацијама
400.000
 
400.000
 
 
 
173
511
01
Зграде и грађевински објекти
10.000
 
10.000
 
 
 
174
512
01
Машине и опрема
250.000
 
250.000
 
 
 
 
 
 
Извор финансирања за функцију    474
 
 
 
 
 
 
 
 
01
Приходи из буџета
3.000.000
 
3.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Члан 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-48/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81