gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Николинци

На основу члана 32. тачка 9. Закона о лока-лној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибу-нар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибу-нар на 31. седници од 08.07.2011.г. доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ

Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Николинци који је усвојио Савет Месне заједнице Николинци од 05. јуна 2011.  године под бројем 93/11.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  015-11/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81