gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основана система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар '' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Двдесеттрећој седници одржаној 01.10.2010. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 

I

         Разрешава се Грујић Дејан из Алибунара са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља.

         Именује се Цветићанин Ненад из Алибунара на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља.

         Разрешава се Дошлић Александра из Банатског Карловца са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља.

         Именује се Чекеревац Дарко из Банатског Карловца на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника родитеља.

 

II

         Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата  Управног одбора.

 

III

         Ово Решење објављивати у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-37/10-04
Датум: 01.10.2010. године
А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81