gore

 • Baner Optina Alibunar

Пасош

 
 
Назив услуге

 
Стандардна процедура за добијање пасоша
 
 
Орган задужен за спровођење

 
Подручне полицијске управе, полицијске станице и полицијске испоставе
 
 
Надзорни орган

 
 
 
Опис

 
"Путна исправа је јавна исправа која држављанину Републике Србије служи за прелазак државне границе, ради путовања и боравка у иностранству и за повратак у земљу. За време боравка у иностранству , путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике србије"   

(Закон о путним исправама, 1. основне одредбе, чл. 2)  "Службени гласник РС", бр. 90/2007 од 1.10.2007.г.

 
Где и како

 
Захтев за издавање пасоша подноси се органу унутрашњих послова преко његових организационих јединица у општинама, градовима и граду Београду, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије који га прослеђује надлежном органу.

За издавање биометријског пасоша потребно је:

 • важећа лична карта - на увид;
 • извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал - на увид;
 • НИЈЕ ОБАВЕЗНО, али по жељи грађана може се приложити и фотографија величине 5х5цм ("en face", на једнобојној сивој позадини) 
 • путна исправа чији је рок важења истекао или не може служити својој намени - на увид; 
 •  доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша
  • износ у динарима: 2.000,00
  • прималац: Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
  • број жиро рачуна: 980-333-07
  • позив на број: 07007965
 • доказ уплаћеној такси на поднесак
  • износ у динарима: 226,00
  • прималац: републичка административна такса
  • број жиро рачуна: 840 - 742221843 - 57
  • позив на број: зависи од општине

О захтеву за издавање пасоша надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева.

У изузетно хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган је дужан да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева. 

* * *

 

1.   Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

  • личну карту или другу важећу исправу – на увид,
  • уверење о држављанству Републике Србије – не старије од шест месеци, оригинал на увид,
  • извод из матичне књиге рођених (у случају промене презимена приликом склапања брака и извод из матичне књиге венчаних) – оригинал на увид,
  • фотографију величине 5х5 цм, не старију од шест месеци, са једнобојном сивом позадином – ''en face'', за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта,

2.   Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

  • важећу личну карту – на увид и потврду о предатом захтеву за биометријску личну карту,

3.   Када грађани који су већ доставили све што је потребно за издавање биометријског пасоша или га већ имају, а предају захтев за издавање биометријске личне карте, потребно је да уз одговарајуће доказе о уплати приложе:

  • важећи документ са сликом,
  • извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене брачног статуса и презимена или до промене имена,
  • потврду о предатом захтеву за пасош,

*** уколико је промењена адреса стана или пребивалишта – потребно је уз читко попуњен захтев за пријаву - одјаву пребивалишта или промену адресе стана приложити доказ о правном основу коришћења стана са адресе на коју се подносилац захтева пријављује (уговор о купопродаји или уговор о коришћењу стана оверен у суду, (или) власнички лист, (или) решење о кућном броју) и доказ о уплати у износу од 170,00 динара на име републичке административне таксе.
 
Напомена
 

На веб сајту МУП-а Р Србије www.mup.sr.gov.yu  можете добити шире информације о издавању личних карата, и то:

 
Правна подлога

 
 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81