gore

 • Baner Optina Alibunar

Лична карта

 
 
Назив услуге

 
Стандардна процедура за добијање личне карте
 
 
Орган задужен за спровођење

 
Подручне полицијске управе, полицијске станице и полицијске испоставе
 
 
Надзорни орган

 
 
 
Опис

 
Лична карта је јавна исправа којом грађани Републике Србије доказују идентитет. У складу са законом, лична карта служи и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане
 
 
Где и како

 
За издавање биометријске личне карте потребно је приложити:
 • личну карту или другу важећу исправу - на увид,
 • извод из матичне књиге рођених - на увид (у случају промене презимена приликом склапања брака и извод из матичне књиге венчаних)
 • уверење о држављанству Републике Србије (на увид)
 • ОБАВЕЗНО - фотографију величине 5х5 цм (не старија од 6 месеци, са једнобојном сивом позадином -"еn face")
 • доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте:
  • износ у динарима: 913,32
  • прималац: Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
  • број жиро рачуна: 980-333-07
  • позив на број: 100041150
 •  доказ уплаћеној накнади на име трошкова техничке израде личне карте: 
  • Износ у динарима: 226,00
  • прималац: МУП РС - полицијска управа у Панчеву
  • број жиро рачуна: 840-40849-92
  • мод: 97
  • позив на број: 74-202

Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

*  *  *

1.   Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

 • личну карту или другу важећу исправу – на увид,
 • уверење о држављанству Републике Србије – на увид,
 • извод из матичне књиге рођених (у случају промене презимена приликом склапања брака и извод из матичне књиге венчаних) – оригинал на увид,
 • фотографију величине 5х5 цм, не старију од шест месеци, са једнобојном сивом позадином – ''en face'', за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта,

2.   Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

 •     важећу личну карту – на увид и потврду о предатом захтеву за биометријску личну карту, 

3.   Када грађани који су већ доставили све што је потребно за издавање биометријског пасоша или га већ имају, а предају захтев за издавање биометријске личне карте, потребно је да уз одговарајуће доказе о уплати приложе:

 • важећи документ са сликом,
 • извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене брачног статуса и презимена или до промене имена,
 • потврду о предатом захтеву за пасош,

 *** уколико је промењена адреса стана или пребивалишта – потребно је уз читко попуњен захтев за пријаву - одјаву пребивалишта или промену адресе стана приложити доказ о правном основу коришћења стана са адресе на коју се подносилац захтева пријављује (уговор о купопродаји или уговор о коришћењу стана оверен у суду, (или) власнички лист, (или) решење о кућном броју) и доказ о уплати у износу од 170,00 динара на име републичке административне таксе.

Напомене:

* Бројеви жиро рачуна и позиви на број зависе од општине пребивалишта (ПУ за град Београд)
Напомена
 

На веб сајту МУП-а Р Србије www.mup.sr.gov.yu  можете добити шире информације о издавању личних карата, и то:

 
Правна подлога

 
 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81