gore

  • Baner Optina Alibunar

Усвојен буџет општине Алибунар за 2018. годину

DSCN2773 1600x1200Дана 21.12.2017. године одржана је 19. седница Скупштине општине Алибунар, којом је председавао председник СО Алибунар Синиша Гавранчић. 
Седници је присуствовало 15 одборника. 
На данашњој седници Скупштина је на предлог овлашћених предлагача усвојила следећа акта:
 
1. Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину – на предлог председника општине, а по добијању позитивног мишљења од стране Савета за буџет и финансије СО Алибунар, Скупштина је усвојила четврти ребаланс општинског буџета, којим планирани приходи и расходи за текућу годину остају на истом нивоу, само долази до прерасподеле средстава између одређених индиректних буџетских корисника. Приходи и примања буџета општине Алибунар и пренета средства из ранијих година општине Алибунар за 2017. годину утврђују се у износу од 774.906.000,00 динара. Приходи из других извора корисника буџета за 2017. годину утврђују се у износу од 9.234.000,00 динара, што укупно износи 784.140.000,00 динара. Укупни расходи и издаци буџета општине Алибунар за 2017. годину, са средствима издвојеним у текућу и сталну буџетску резерву, утврђују се у износу од 774.906.000,00 динара. Расходи и издаци из других извора корисника буџета су 9.234.000,00 динара, што укупно износи 784.140.000,00 динара. У структури прихода текући приходи утврђују се у износу од 641.889.506,18 динара, што чини 82,8% укупно планираних прихода. Међу текућим приходима учешће појединих извора је следеће: 1.) порези у износу од 276.883.040,18 динара, или 35,7% од укупно планираних прихода; 2.) донације и трансфери у износу од 258.179.549,00 динара, или 33,3%; 3.) други приходи у износу од 106.076.917,00 динара, или 13,7% итд. У структури расхода текући расходи се утврђују у износу од 598.738.822,00 динара, или укупно 77,3% укупно планираних расхода, од чега: 1.) расходи за запослене се утврђују у износу од 130.471.000,00 динара, или 16,8%; 2.) коришћење услуга и роба у износу од 241.678.395,62 динара, или 31,2%; 3.) отплата камата у износу од 3.985.000,00 динара, или 0,5%; 4.) субвенције у износу од 6.600.000,00 динара, или 0,9%; 5.) донације и трансфери у износу од 117.169.933,20 динара, или 15,1%; 6.) социјална помоћ у износу од 51.622.500,00 динара, или 6,7%; 7.) остали расходи у износу од 45.711.993,18 динара, или 5,9%. Такође, за капиталне издатке планира се укупно 160.339.178,00 динара, или 20,7%, а за отплату главнице 15.790.000,00 динара, или 2%.
 
2. Донета је Одлука о буџету општине Алибунар за 2018. годину – такође на предлог председника општине, а по добијању позитивног мишљења Света за буџет и финансије СО Алибунар, Скупштина је усвојила Одлуку о буџету за наредну годину. Приходи и примања буџета општине Алибунар и пренета средства из ранијих година општине Алибунар за 2018. годину утврђују се у износу од 699.260.000,00 динара. Приходи из других извора корисника буџета за 2018. годину утврђују се у износу од 9.560.000,00 динара, што укупно износи 708.820.000,00 динара. Укупни расходи и издаци буџета општине Алибунар за 2018. годину са средствима издвојеним у текућу и сталну буџетску резерву утврђују се у износу од 699.260.000,00  динара. Расходи и издаци из других извора  корисника буџета су  9.560.000,00 динара, што укупно износи 708.820.000,00 динара. У структури прихода текући приходи учествују у износу од 675.391.500,00 динара, или 96,6% укупно планираних средстава, од чега: 1.) порези у износу од 326.850.000,00 динара, или 46,7%; 2.) донације и трансфери у износу од 221.364.401,00 динар, или 31,7%; 3.) други приходи у износу од 125.750.000,00 динара, или 18% и 4.) меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.427.099,00 динара, или 0,2%. Што се тиче пореза, од пореза на доходак, добит и капиталне добитке очекује се укупно 183.150.000,00 динара, од пореза на имовину укупно 120.000.000,00 динара, од пореза на добра и ууслуге 15.700.000,00 динара и од других пореза укупно 8.000.000,00 динара. Такође, од продаје нефинансијске имовине очекује се приход од 6.000.000,00 динара. У структури расхода, текући расходи су планирани на укупно 627.552.837,00 динара, од чега: 1.) расходи за запослене у укупном износу од 152.739.200,00 динара, или 20,8%; 2.) коришћење услуга и роба у износу од 238.011.000,00 динара, или 33,7%; 3.) отплата камата у износу од 3.660.000,00 динара, или 0,5%; 4.) субвенције у износу од 13.150.000,00 динара, или 1,9%; 5.) донације и трансфери у износу од 124.873.600,00 динара, или 17,9%; 6.) социјална помоћ у износу од 50.697.000,00 динара, или 7,3%; 7.) остали расходи у износу од 40.422.037,00 динара, или 5,8%; 8.) административни трансфери буџета у износу од 4.000.000,00 динара, или 0,6%. За ккапиталне издатке планирано је 75.757.163,00 динара, или 10,8%, а за отплату главнице укупно 5.500.000,00 динара. По програмској класификацији расхода, расподела средстава планира се на следећи начин: 1.) за Програм 1 – становање, урбанизам и просторно планирање планира се укупно 19.697.500,00 динара; 2.) за Програм 2 – комунална делатност планира се укупно 63.321.000,00 динара, од чега највише за управљање јавним осветљењем (19.600.000 динара), за зоохигијену (20.750.000 динара) и снабдевање водом за пиће (7.200.000 динара); 3.) за Програм 3 – локални економски развој планира се укупно 3.350.000,00 динара; 4.) за Програм 4 – развој туризма планира се укупно 17.476.000,00 динара, од чега највише за управљање развојем туризма (12.026.000 динара) и промоцију туристичке понуде (4.350.000 динара); 5.) за Програм 5 – пољопривреда и рурални развој планира се укупно 28.950.000,00 динара; 6.) за Програм 6 – заштита животне средине планира се укупно 27.252.768,00 динара, од чега највише за реализацију Пројекта ''Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар – Блок 5, прва фаза'' (20.802.768 динара); 7.) за Програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре планира се укупно 59.100.000,00 динара, од чега највише за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (20.400.000 динара) и јавни градски и приградски превоз путника (36.700.000 динара); 8.) за Програм 8 – предшколско васпитање и образовање планира се укупно 76.770.200,00 динара; 9.) за Програм 9 – основно образовање и васпитање планира се укупно 60.171.600,00 динара; 10.) за Програм 10 – средње образовање и васпитање планира се укупно 10.053.000,00 динара, од чега за Пројекат: ''набавка школског намештаја и текуће поправке подова'' укупно 2.000.000,00 динара; 11.) за Пројекат 11 – социјална и дечја заштита планира се укупно 36.647.000,00 динара, од чега највише за једнократне помоћи и друге облике помоћи (19.960.000 динара), дневне услуге у заједници (6.827.000 динара) и подршку реализацији програма Црвеног крста (5.000.000 динара), а за Пројекат: ''Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима за економско оснаживање и осамостаљивање'' планира се укупно 860.000 динара; 12.) за Програм 12 – здравствена заштита планира се укупно 21.000.000,00 динара; 13.) за Програм 13 – развој културе и информисања планира се укупно 33.214.000,00 динара, од чега највише за функционисање локалних установа културе (14.264.000 динара), јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (7.150.000 динара) и остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања (8.500.000 динара);  14.) за Програм 14 – развој спорта и омладине планира се укупно 17.600.000,00 динара, од чега за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима укупно 17.400.000 динара, а за подршку предшколском и школском спорту укупно 200.000 динара; 15.) за Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе планира се укупно 146.607.037,00 динара, од чега за функционисање локалне самоуправе укупно 113.192.037,00 динара, за функционисање месних заједница укупно 17.085.000,00 динара, за сервисирање јавног дуга укупно 8.250.000,00 динара, за текућу буџетску резерву 3.500.000,00 динара и за управљање у ванредним ситуацијама укупно 2.980.000,00 динара; 16.) за Програм 16 – политички систем локалне самоуправе планира се укупно 69.204.000,00 динара, од чега највише за функционисање Скупштине општине укупно 31.550.000,00 динара, а за функционисање извршних органа укупно 37.449.000,00 динара; 17.) за Програм 17 – енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије планира се укупно 18.405.895,00 динара, од чега највише за Пројекат: ''Инвестиција санације уличне расвете у општини Алибунар'' укупно 16.105.895,00 динара, а за Пројекат: ''Замена прозора и врата на зградама у власништву општине Алибунар'' укупно 2.000.000,00 динара.
 
3. Донета је Одлука о реализацији буџета општине Алибунар у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину – на предлог Општинског већа, а на основу усвојене Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину донета је ова одлука којом се предвиђа употреба средстава која у виду трансфера у буџет општине стижу од Министарства за социјалну заштиту, па у том смислу њоме се планирају средства за реализацију помоћи у кући и то од наменског трансфера укупно 5.297.000 динара, док су средства учешћа буџета Општине Алибунар планирана у износу од 530.000 динара.
 
4. Донета је Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Алибунар за 2017. годину – и ова одлука донета је на предлог Општинског већа, а на њу је позитивно мишљење дао Савет за буџет и финансије. Предмет ове одлуке је редовна активност, која се практикује сваке године. Најпре се упућује захтев Државној ревизорској институцији да нас укључи у свој програм вршења екстерне ревизије, па уколико они не планирају ову активност, онда се у поступку јавне набавке обезбеђује услуга вршења екстерне ревизије завршног рачуна буџета за претходну буџетску годину.
 
5. Донет је Кадровски план за Општинску управу општине Алибунар за 2018. годину – на предлог Општинског већа донет је овај кадровски план, који се обавезно доноси за сваки државни орган на почетку нове буџетске године. Према усвојеном Кадровском плану, број и структура запослених у Општинској управи остаје непромењен.
 
6. Усвојене су измене финансијских планова индиректних корисника буџета општине Алибунар за 2017. годину – на основу усвојеног ребаланса буџета општине за текућу годину извршене су измене финансијских планова индиректних корисника средстава буџета општине Алибунар, на које је данас Скупштина дала своју сагласност. Ради се о финансијским плановима: Туристичке организације општине Алибунар, Центра за културу општине Алибунар, Општинске библиотеке, Центра за социјални рад, свих основних школа на територији општине Алибунар, Економско-трговинске школе у Алибунару, Предшколске установе, као и свих десет месних заједница.
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81