gore

 • slika 3

I 02. Потреба израде документа

Општина Алибунар је према критеријумима ОЕЦД-а рурална средина, са густином насељености од 36 становника по км² (ОЕЦД критеријум >150 ст/км2).

С обзиром на овакав значај руралног развоја за Алибунар, општина је одлучила да рурални развој буде тема посебне Стратегије, и као таква детаљно испланирана. Овај документ представља стратешки план руралног развоја општине Алибунар за период од 2010 - 2014 године, у коме су предочене практичне акције које грађани општине могу заједно да предузму.

Значајну подршку локалној самоуправи представља одлука Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду, да подржи локалне самоуправе у доношењу и реализацији плана руралног развоја кроз Програм руралног развоја АП Војводине за 2007. годину.“

Стратегија руралног развоја Општине Алибунар има за задатак промоцију одрживог развоја руралних подручја Општине Алибунар. Стратегијом су дефинисане конкретне активности за решавање питања од значаја за:

 • Побољшање конкурентности пољопривредног и шумарског сектора општине Алибунар;
 • Унапређење животне средине и руралног окружења општине Алибунар;
 • Квалитет живота руралних области Општине и диверсификацију локалне руралне економије.

У наведену сврху, Стратегија руралног развоја Општине Алибунар идентификује кључне правце за промовисање одрживог развоја Општине Алибунар путем промовисања и подстицања развоја њених руралних подручја, дефинисане у оквиру четири предоминантне LEADER области:

 1. Оптимално коришћење природних и културних ресурса, њихово очување и повећање вредности;
 2. Побољшање квалитета живота у руралним областима;
 3. Додавање вредности локалним производима и услугама, посебно кроз олакшан приступ тржиштима путем колективних акција;
 4. Примену нових знања, вештина и технологија у циљу повећања конкурентности производа и услуга руралних подручја.

Процес припреме, израде и публиковања Стратегије руралног развоја Општине Алибунар у потпуности је усклађен и утемељен на основних 7 принципа LEADER приступа ЕУ:

 • Локалне развојне стратегије оријентисане на специфично подручје;
 • Учешће локалних актера у процесу доношења одлука и избору приоритета за спровођење на њиховом специфичном подручју (bottom-up);
 • Подршка иновацијама;
 • Интегрисане и мулти-секторске акције;
 • Умрежавање;
 • Сарадња.

У све фазе процеса припреме и израде Стратегије укључени су најактивнији актери постојећих и планираних локалних иницијатива, посебно:

 • Професионалне организације и удружења (које представљају пољопривреднике, професионалце непољопривредних профила и мала предузећа);
 • Грађани, становништво њихове локалне организације и месне заједнице;
 • Локални политички представници;
 • Еколошке организације;
 • Организације жена;
 • Организације националних мањина;
 • Организације и појединци из области културе, образовања и спорта;
 • Организације младих;
 • Медији.

За потребе комуникације и размене информација између локалне јавности и свих кључних чинилаца и заинтересованих страна, израђен је информациони Интернет портал ЛАГ Алибунар. На порталу је представљен Програм руралног развоја РС и АПВ 2008 и 2009, као и комплетан процес прикупљања, систематизације и анализе информација за потребе израде Стратегије руралног развоја општине Алибунар. На тај начин, јавности је омогућено да на једном месту и на једноставан начин пронађу и прегледају целокупан материјал настао током припреме и реализације израде Стратегије, као и да предложе сопствена решења, евентуалне измене, сугестије и оцене. 

Print Email

Baner Pecat 211x81