Javni poziv skladištarima poljoprivrednih proizvoda

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik RS „br. 62/06. 65/08-dr zakon, 41/09 i 112/15),  Odluke o skidanju  useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koriste bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar br.  320-542/2016-03-02 od  07.09.2016. godine, predsednik opštine Alibunar, na predlog Radne grupe za skidanje useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koristi bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar,   raspisuje

JAVNI POZIV

SKLADIŠTARIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODIMA

 

I

Pozivaju se zainteresovani skladištari za poljoprivrednih proizvoda, da opštini Alibunar podnesu pisane ponude sa uslovima skladištenja.

II

Zainteresovani skladištari moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. Da poseduju Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata  za delatnost skladištenja poljoprivrednih  proizvoda.

2. Da ispunjavaju tehničke karakteristike koje obezbeđuju izvršenje sledećih obaveza:

-  da poljoprivredne proizvode koje za račun opština Alibunar,  prime, kondicioniraju, skladište i čuvaju u skladištu, u skladu sa tehničko – tehnološkim uslovima za adekvatno čuvanje kojim se obezbeđuje očuvanja kvaliteta i količine.

- da  u svakom trenutku mora na stanju da ima količinu poljoprivrednih proizvoda proizvoda koja odgovara knjigovodstvenoj evidinciji opštine Alibunar;

- da u procesu skladištenja, od prijema do isporuke poljoprivrednog proizvoda o svom trošku preduzme sve tehničko  tehnološke i organizacione mere,  kao i mere zaštite rada suzbijanja skladišnjih štetočina dezinsekcija-fumugacija, dezinfekcije i deratizacije, kako bi se očuvao kvalitet i zdravstvena ispravnost zrna, a uz što manje gubitka, kao i da u potpunosti odgovara za sve promene u količini i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda kao i gubitak, manjak, kvar i druge štete;

- da o izvršenom skladištenju sačinjava zapisnik koji potpisuju predstavnik isporučioca i ovlašćeno lice skladištara. Kvantitativni prijem se vrši merenjem na baždarenoj kolskoj vagi skladištara, a kvalitativni prijem se vrši po osnovu sertifikata o izvršenoj analizi poljoprivrednih proizvoda izdat od strane akreditovane kontrolne kuće koji obezbeđuje skladištar. Po izvršenom prijemu robe  skladištar je dužan da u roku od tri dana dostavi opštini Alibunar potvrdu o skladištenju, magacinski ulaz  i sertifikat o kvantitetu i kavlitetu, ovlašćene kontrolne kuće;

- da vrši izskladištenje i otpremu poljoprivrednih proizvoda po pismenom nalogu  opštine Alibunar, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema naloga. Skladištar mora da završi isporuku roba u roku koji je propisala opština Alibunar, uz dostavljanje potrebne dokumentacije (potvrda o izskladištenju robe,  potpisana i overena, magacinski izlaz).

 Prilikom skladištenja i otpreme robe skladištar je dužan da pozove primaoca robe i sa njim sačini zapisnik o otpremi i preuzimanju i da primerak dostavi opštini Alibunar;

Skladištar uskladištene poljoprivredne proizvode u svojim poslovnim knjigama vodi na vanbilanskoj evidenciji kao vlasništvo opština Alibunar.

U slučaju nastanka eventualne štete na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima skladištar je obavezan da u ime opštine Alibunar prijavi i dokazuje okolnosti i činjenice pri  kojima je šteta nastala.

3. Skladištar mora da raspolaže skladištem koje ispunjava sledeće minimalne uslove:

-       skladišni prostor za čuvanje poljoprivrednih proizvoda;

-       skladišni prostor kapaciteta od najmanje 300 tona zrnaste robe;

-       da ima odgovarajuću opremu kojom se obzebeđuje prijem i uskladištenje zrnastih poljoprivrednih proizvoda;

-       da poseduje odgovarajuću opremu kojom se obezbeđuje iskladištenje poljoprivrednih proizvoda;

-       oprema za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda mora da ima:

a.  kolsku vagu za važećim uverenjem kojom se verifikuje njena tehnička ispravnost i ispravnost merenja;

b.  opremu za uzorkovanje zrnastih iz transportnih sredstava-ručne sonde koje omogućuju uzorkovanje u skladu sa propisima kojima se uređuje način uzimanja;

v. akreditovanu laboratoriju ili zaključen ugovora sa akreditovanom laboratorijom ili kontrolnom kućom za kontrolu kvaliteta i kantiteta poljoprivrednih proizvoda;

III

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju privredni subjketi koji su:

1. upisani u registar privrednih subjekta za delatnost  skladištenja poljoprivrednih proizvoda;

2. dostavili ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

IV

Opština Alibunar zadržava pravo odabira skladištara za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa kojim će zaključiti ugovor o poslovno  tehničkoj saradnji, po kriterijumu ponuđenih finansijskih i tehničkih uslova skladištenja i udaljenosti skladišnog prostora.

V

Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane.

Ponude se podnese isključivo u  zgradi Opštinske uprave opštine Alibunar, Trg Slobode br.4 u uslužnom centru, u zatvorenim kovertima sa naznakom: “OPŠTINA ALIBUNAR-PONUDA ZA JAVNA SKLADIŠTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE“.

Rok za dostavljanje ponuda je  31.05.2018. godine do 15,00 časova.

Ovaj javni poziv biće objavljen na oglasnim tablama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica na teritoriji opštine Alibunar, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Alibunar, oglasnoj tabli Skupštine opštine Alibunar i sajtu opštine Alibunar.

Broj: 320-211/18-04

Alibunar, 22. 05. 2018. godine

OPŠTINA ALIBUNAR

PREDSEDNIK OPŠTINE

Predrag Belić 

Print Email

Baner Pecat 211x81